เกี่ยวกับโครงการแบบย่อ

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ดำเนินการวางผังภาคกลาง ซึ่งเป็นภาคที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นผังแม่บททางกายภาพที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาคกลาง ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม การบริการและการท่องเที่ยว ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล

Abouts Us

ข่าวสารและกิจกรรม

ประมวลภาพการจัดงาน การประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว มรดกทางวัฒนธรรม และระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

ประมวลภาพการจัดงาน การประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการจัดการมลพิษ

ประมวลภาพการจัดงาน การประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

โครงการวางผังภาคกลาง

Engine by shopup.com