วัตถุประสงค์

 

1. วางผังภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลง ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเติบโตประชากร การพัฒนาเมือง และการพัฒนา

   โครงสร้างพื้นฐานโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

2. จัดทำนโยบายการใช้พื้นที่ภาคและชี้นำการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และเมือง ให้บรรลุเป้าหมายของการผังเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3. จัดทำแผนผังการพัฒนาพื้นที่ภาค พร้อมกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค

   และสาธารณูปการ และอื่น ๆ ที่เหมาะสม

4. จัดทำแผนงานและโครงการ พร้อมวิธีในการนำผังไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5. จัดทำร่างผังภาคกลางฉบับสมบูรณ์ เตรียมเสนอคณะกรรมนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ


07 มีนาคม 2562

ผู้ชม 3994 ครั้ง

Engine by shopup.com