ผังนโยบายระดับภาค ภาคกลาง และร่างผังนโยบายรายสาขา

หมวดหมู่: บทความหน้าแรก

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาหารือเกี่ยวกับผังนโยบายระดับภาค ภาคกลาง

และร่างผังนโยบายรายสาขา โดยวิธีการประชุม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

 

11 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 2654 ครั้ง

Engine by shopup.com