การประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด

หมวดหมู่: บทความอื่นๆ
tab-image

การประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด

เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังนโยบายรายสาขา พร้อมทั้งมาตรการ โครงการ วิธีการดาเนินการ ตัวชี้วัด และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งแบ่งออกเป็น 3กลุ่ม ตามรายสาขาการพัฒนา ดังนี้


1) กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว มรดกทางวัฒนธรรม
    และระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์


    ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 .30 .30 – 12.00น.

    • กำหนดการประชุม
    • เอกสารประกอบการประชุม
    • แบบฟอร์มร่วมแสดงความคิดเห็น

2) กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ
    และการจัดการมลพิษ


    ในวันที่ 1 กันยายน 2564เวลา 13.00-16.30น.

    • กำหนดการประชุม
    • เอกสารประกอบการประชุม
    • แบบฟอร์มร่วมแสดงความคิดเห็น

3) กลุ่มที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การบริหารจัดการน้า 
และการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

    ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30 .30 .30 – 12.00น.

    • กำหนดการประชุม
    • เอกสารประกอบการประชุม
    • แบบฟอร์มร่วมแสดงความคิดเห็น
 
 

03 กันยายน 2564

ผู้ชม 1545 ครั้ง

Engine by shopup.com