เกี่ยวกับโครงการแบบย่อ

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ดำเนินการวางผังภาคกลาง ซึ่งเป็นภาคที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นผังแม่บททางกายภาพที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาคกลาง ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม การบริการและการท่องเที่ยว ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล

Abouts Us

โครงการวางผังภาคกลาง

Engine by shopup.com